La Comunitat Econòmica Europea considera destinacions no comunitàries les places de Canàries, Ceuta i Melilla dins el territori Espanyol.

Particularitats de Canàries

aspectes legals

Requisits per a les Exportacions (Hisenda Espanyola)
•Factura comercial
•Individual per destinatari
     - Detall del contingut
     - Assignació de codi TARIC
     - Nombre d'autorització
•DUA exportació
•Despatx de duanes

Requisits Importacions Cabildo Canari
•Liquidació Aranzels
•I.G.I.C. (Impost general indirecte canari)
•AIEM (arbitri sobre importacions i lliuraments de mercaderies